تولید انواع

پیچ و مهره و قطعات به روش فورج سرد

M30 تا M4 از قطر

نمونه تولیدات شرکت پیچ ورز